zateb.dir.bg
  [BG]   EN  
zateb.dir.bg

 
Рейтинг: 3.00
(39)
Мода
Теми и уроци
За контакти
Каталог
Новини
Календар
ПубликацииТеми и уроци / Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения ( повторение и разширение)

Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения ( повторение и разширение)
12.11.11 12:53

Автор:Венета Русева Паскалева
 1.   Организационен момент.

Поздрав, представяне.

 

2.   Актуализиращ момент.

 

В разговор или в разказ рядко се употребява само едно глаголно време. Затова днес ще азгледаме съвместната употреба на глаголни времена и наклонения.

Запишете тема:

 

Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения

                          ( повторение и разширение)

---Да си припомним изучените глаголни времена и наклонения!

 

 

В. : Кои глаголни времена познавате?

Отг.: Сегашно време, минало свършено време, минало несв. вр., бъдеще време, минало неопределено време, минало предвари-телно време, бъдеще време в миналото, бъдеще предварително време в миналото.

 

В.:Какво знаете за глаголните времена и тяхната ориентация спрямо момента на говоренето и спрямо миналия момент?

Отг.: Сегашно време – действие, което се извършва в момента на говоренето.( Играя карти);

Минало несвършено време – действие извършено и завършено преди МГ;

Минало несвършено време – действие, което не е било завършено в момента за който се говори;

Бъдеще време – действие, което може или трябва да се извърши след МГ ( Ще пиша писмо);

Минало предварително време – действие извършено преди друго минало действие, в МОМ се проявява резултатът от извършеното действие ( Аз бях прочел книгата, когато той влезе);

Минало неопределено време – действие в минал неопределен момент, резултатът от това действие се проявява в СОМ ( Аз съм чел книга);

Бъдеще време в миналото – минало действие, което е предстоящо спрямо МОМ ( Вчера щях да чета книга);

Бъдеще предварително време в миналото – означава наличен резултат от минало действие в бъдещия спрямо миналото ориентационен момент (Щях да съм чел).

 

В.: Припомнете си колко вида наклонения има в българския език? Кои са те?

Отг.: Четири наклонения:

 - изявително – представя действието като реално;

 - условно – действието се извършва при някакво условие;

 - повелително – действието се извършва по волята на някого;

 - преизказно – показва несвидетелско отношение.

 

В.: Дефинирайте категорията наклонение на глагола!

Отг.:Отношението на говорещото лице към изказваното от него глаголно действие.

 

 ---- В българския език съвместната употреба на глаголните времена и наклонения се подчинява на определени правила в зависимост от вида на текста.

Запишете първа точка:

1.Употреба на глаголни времена и наклонения в художествен текст.

 

Задача 1. Определете глаголните времена и наклонения в следните художествени текстове:

 

 

Текст А

При тия думи хайдутите, които не снемаха очи от алтъните на шията ѝ, се спуснаха към нея и отдалеч протегнаха жилестите си ръце. Шибил махна с ръка и ги спря. После се обърна, изправи се на целия си ръст и отвисоко измери с очи момата.

                                                             Из „Шибил”, Й. Йовков

Текст Б

Марица тихо подплиснуваше мътните си води, пълни с удавници, и с лениво спокойствие се ширеше между тъмните брегове, обраснали с върби и ракитак. Влага и хладина лъхаше из тайнствените ѝ недра.

                                                             Из „Косачи” , Елин Пелин

 

 

 

Текст В

Дошла Баба Марта, запретнала ръкави, разшетала се да среща пролетта, както е прилично. Шетала, шетала, уморила се, седна-ла да си почине. Рекла да похапне, сетила се за винцето. Като отишла при бъчвата – що да види? В нея не останала нито капка. Разбрала Баба Марта, че е ограбена от братята си, разсърдила се и се разфучала.

 

Отг. :  Текст А

Не снемаха – мин.св.

Се спуснаха – мин.св.

Протегнаха – мин.св.

Махна – мин. св.

Спря – мин.св.

Се обърна – мин. св.

Изправи се -  мин.св.

Измери – мин.св.

Изявително наклонение. Основно глаголно време – мин.св.вр.

Извод: Минало свършено време се употребява за изразяване на последователни действия в развитието на случката. То е основно глаголно време за повествователни текстове. Използва се с мин. несв. и мин. предварително време. Другите действия се ориентират по това минало време.

Отг. : Текст Б

подплиснуваше – мин. несв. вр.;

се ширеше – мин. несв. вр.;

лъхаше – мин. несв. вр.

Изявително наклонение. Основно глаголно време – мин.несв.вр.

Извод: Минало несвършено време се използва в текст описание (обстановка, пейзаж, портрет) или за означаване на едновремен-но извършващи се действия.

Комбинира се с минало неопределено време, минало предвари-телно, бъдеще време.

 

Текст В

Глаголното време е минало свършено, наклонението – преизказно.

Извод : Преизказните времена се използват широко в приказки, легенди, както и в научни текстове за отдавна отминали събития.

 

Записваме:

 - мин.несв. вр. – основно описателно, изявително наклонение;

- мин.св.вр. – основно повествователно – изявително наклонение;

- мин. св. вр. , преизказно наклонение – приказки, легенди.

----Преди да разгледаме останалите текстове погледнете на стр.103. упр. 78. Откъса от „Песента на колелетата” от Й. Йовков.

Обърнете внимание на глаголните форми :

прогърмява, млъква, тръгва, запява, забива, се изправя, се вслушва.

В кое време  и наклонение са употребени?

Отг. : Сегашно време, изявително наклонение.

Как са представени действията – като протичащи в момента на говоренето или преди момента на говоренето?

Отг. :  Представени са като минали действия.

Какъв е ефектът от използването на глаголни форми в сегашо време за изразяване на минали действия?

Отг.:Когато със сегашно време  изказваме минали действия, придаваме повече динамичност и живост на изображението, това е т.нр. сегашно истор. време.

 

Обобщение: В художествен текст с глаголи в изявително наклонение се постига по – голяма изразителност на изказа. В текстовете, които разгледахме се съобщава за минали действия. За по – голяма изразителност се използват форми в различни времена на изявително наклонение. В художествен текст описание е характерна употребата на мин.несв.вр., в художествен текст повествование е характерна употребата на мин. св.вр. Допълнителни глаголни времена могат да бъдат мин. неопр. , бъд.вр. и т.н.

В приказките и легендите се изолзва преизказно наклонение като основно.

 

---- Освен художествени текстове ние срещаме и медийни текстове като информационната бележка и репортажа.

 

Запишете втора точка:

2.Употреба на глаголни времена и наклонения в медиен текст.

 Да разгледаме текстовете от зад.79, стр. 103.

Четем двата текста.

Определете времето и наклонението на двата текста !

 

Отг.:1. Бъдеще време – основно в текста, изявително наклонение;

предвиждат – сег. вр.;

ще бъде облачно – бъд.вр.;

ще превали – бъд.вр.;

съобщиха – мин.св. – (тогава е получена информацията);

ще е спокойно – бъд.вр.;

ще са отрицателни – бъд.вр.

2. Сегашно време – основно в текста, изявително наклонение;

Продължава да вали,намирам се, слиза, забелязва, идва, сподели;

станали са – мин. неопр. – авторът не е свидетел.

 

В.: Каква е функцията на двата текста, публикувани в печата?

 

Отг.: ТекстА

Информационна бележка – представя предстоящо или завършено събитие. Съдържанието ѝ е фактологично затова ползва мин. св.вр., а за предстоящи събития бъдеще време.

Текст Б

Репортаж -  отличава се с образност, актуалност, точност на фактите и с израз на лична оценка, чрез която се въздейства. Авторът е очевидец, затова е характерно сег. време, изявително наклонение.

 

---- И в двата текста определихме изявително наклонение.

Опитайте да преобразувате текст Б, като изразите несвиде-телско отношение.

В.:В кое наклонене употребихте глаголните форми?

Отг.:  В преизказно наклонение.

 

Извод: В медийия текст най – често се използват глаголи в изявително наклонение. Когато авторът не е очевидец се употребява преизказно наклонение. В информационната бележка основно глаголно време е бъд.вр. , когато събитията предстоят, мин.св.вр., когато събитията са минали.

В репортажа основно е сег.вр.

Записваме:

 - информационна бележка – бъд.вр., мин.св.вр., изявително наклонение;

- репортаж – сег.вр., изявително или мин.св.вр.преизказно накло-нение, когато авторът не е очевидец.

Запишете трета точка:

3. Употреба на глаголни времена и наклонения в научен текст.

 

--- Да разгледаме задача втора от листа!

Задача 2. Определете към кой стил принадлежат двата текста. Определете времето и наклонението на глаголните форми.

 

Текст А

В края на 1199 г. цар Калоян получил писмо от римския папа Инокентий III. Римският първосвещеник изразявал надеждата, че българският владетел ще се приъедини към апостолическия престол. Доколко Инокентий III бил сигурен в успеха на своето предложение, личи от факта, че според очакванията му цар Калоян в скоро време щял да стане предан син на Римската църква.

                                              

                                                        Учебник по история

 

Текст Б

Всяко вещество освен собствените си градивни частици съдържа и примеси – атоми, молекули или йони на други вещества. Когато в практиката говорим за чисто вещество, имаме предвид вещество с толкова малко примеси, че те не влияят насвойствата му.

                                                                          

                                                        Учебник по човекът и природата

 

Отг.: И двата текста са в научен стил.

В текст А основно глаголно време е мин. св.,преизказно наклонение.

Получил, изразявал- мин.св.;

Ще се присъедини – бъд.вр. – тук има изявително наклонение, защото е в подчинено изречение;

Бил сигурен- мин.св.

Щял да стане – бъд.вр. в миналото.

 

В.: Какъв е ефектът от употребата на глаголи в мин.св.вр. в текста?

Придава обобщеност на фактите, последователност на действията, често като допълнителни времена се използват бъд.предв. и бъдеще време в миналото.

 

В.: Каква е целта на автора?

Отг.:Да разкаже за минали събития.

Четем текст Б.

 

Текста е в изявително наклонение, осовно глаголно време е сег.вр.

В изявително наклонение действията се представят като обективни и реални. Сегашно време  е използвано за обобщеност и общовалидност на научните факти.

 

Извод: В научните текстове се използват глаголи в изявително наклонение, за да се представят действията като обективни и реални. Преизказното наклонение се използва в научните текстове с историческа тематика,за да се представи несвидетелско отношение.

 

Записваме:

- сегашно време, изявително наклонение – обобщеност и общовалидност на фактите;

- мин. св.вр., преизказно наклонение – научни текстове с историческа тематика.

 

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 край 
1298. AumnqRulky
23.05.18
04:25
https://aussieonlinecasinoplay.com/# - jupiters casino gold coast https://aussieonlinecasinoplay.com/# - black diamond casino https://aussieonlinecasinoplay.com/# - wrest point casino
<a href="https://aussieonlinecasinoplay.com/#">treasury casino</a> <a href="https://aussieonlinecasinoplay.com/#">online casino australia</a> <a href="https://aussieonlinecasinoplay.com/#">tangiers casino</a>
<a href=" https://aussieonlinecasinoplay.com/# ">aol games casino</a>
1297. CrhojRulky
23.05.18
04:10
phentermine hcl <a href="https://phentermine375rx.com/#">phentermine reviews</a> interactions for phentermine | https://phentermine375rx.com/# - phentermine coupon
1296. AmlgsRulky
23.05.18
03:37
online casino games <a href="https://onlinecasino24.us.com/#">online casino games</a> casino slots | https://onlinecasino24.us.com/# - casino online
1295. EijlxRulky
23.05.18
03:23
best online casino <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/#">casino slots</a> online casino | https://onlinecasinoplay.us.org/# - casino slots
1294. DdcncRulky
23.05.18
02:37
side effects for phentermine <a href="https://phentermine375mgg.com/#">what is phentermine</a> phentermine online | https://phentermine375mgg.com/# - what is phentermine
1293. ArbobRulky
23.05.18
02:04
https://onlinecasino777.us.org/# - casino bonus https://onlinecasino777.us.org/# - casino slots https://onlinecasino777.us.org/# - online casinos
<a href="https://onlinecasino777.us.org/#">casino slots</a> <a href="https://onlinecasino777.us.org/#">mgm online casino</a> <a href="https://onlinecasino777.us.org/#">bovada casino</a>
<a href=" https://onlinecasino777.us.org/# ">gsn casino slots</a>
1292. AwsquRulky
23.05.18
01:59
online casino <a href="https://onlinecasinovegas.us.org/#">online casino bonus</a> gsn casino slots https://onlinecasinovegas.us.org/# - play casino
1291. BopirRulky
23.05.18
01:34
phentermine 37.5 mexico pharmacy <a href="https://phentermine24rx.com/#">interactions for phentermine</a> phentermine side effects | https://phentermine24rx.com/# - phentermine 37.5
1290. QllwxRulky
23.05.18
01:33
warnings for phentermine <a href="https://onlinephenterminepills.com/#">side effects for phentermine</a> what is phentermine | https://onlinephenterminepills.com/# - side effects for phentermine
1289. AlnqxRulky
23.05.18
01:17
online gambling <a href="https://onlinecasino24.us.org/#">online casino games</a> online casino games https://onlinecasino24.us.org/# - online casinos
1288. EbotxRulky
23.05.18
01:06
https://onlinecasino2018.us.org/# - online casinos https://onlinecasino2018.us.org/# - casino online https://onlinecasino2018.us.org/# - best online casino
<a href="https://onlinecasino2018.us.org/#">online casino games</a> <a href="https://onlinecasino2018.us.org/#">casino slots</a> <a href="https://onlinecasino2018.us.org/#">online casinos</a>
<a href=" https://onlinecasino2018.us.org/# ">casino bonus</a>
1287. ZrdrjRulky
23.05.18
00:56
phentermine 37.5 without doctor prescription <a href="https:/phentermine24.com/#">phentermine side effects</a> interactions for phentermine | https:/phentermine24.com/# - phentermine 37.5 without doctor prescription
1286. AuvvnRulky
23.05.18
00:50
phentermine weight loss <a href="https://onlinephenterminepills.com/#">side effects of phentermine</a> phentermine | https://onlinephenterminepills.com/# - interactions for phentermine
1285. ApblyRulky
23.05.18
00:35
https://onlinecasinochase.com/# - casino bonus https://onlinecasinochase.com/# - online casino https://onlinecasinochase.com/# - online casino
<a href="https://onlinecasinochase.com/#">online casinos</a> <a href="https://onlinecasinochase.com/#">casino games</a> <a href="https://onlinecasinochase.com/#">casino online</a>
<a href=" https://onlinecasinochase.com/# ">casino play</a>
1284. AuyekRulky
23.05.18
00:13
phentermine 37.5 mg <a href="https://onlinephentermine24.com/#">side effects of phentermine</a> phentermine reviews | https://onlinephentermine24.com/# - phentermine hcl
1283. AfduqRulky
23.05.18
00:11
casino real money <a href="https://onlinecasinoplay24.com/#">casino bonus</a> casino slots | https://onlinecasinoplay24.com/# - best online casino
1282. AbeggRulky
22.05.18
23:56
online casino <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">casino play</a> casino slots | https://onlinecasinoiplay.com/# - casino online
1281. AcgqyRulky
22.05.18
23:54
tangiers casino <a href="https://onlinecasinoauss24.com/#">casino australia</a> jupiters casino gold coast https://onlinecasinoauss24.com/# - jupiters casino
1280. AytirRulky
22.05.18
23:49
https://aussieonlinecasinoplay.com/# - fair go casino login https://aussieonlinecasinoplay.com/# - star casino sydney https://aussieonlinecasinoplay.com/# - casino games
<a href="https://aussieonlinecasinoplay.com/#">adelaide casino</a> <a href="https://aussieonlinecasinoplay.com/#">raging bull casino</a> <a href="https://aussieonlinecasinoplay.com/#">star casino gold coast</a>
<a href=" https://aussieonlinecasinoplay.com/# ">raging bull casino</a>
1279. BdiciRulky
22.05.18
23:38
phentermine <a href="https://phentermine24.com/#">phentermine side effects</a> phentermine for weight loss | https://phentermine24.com/# - phentermine coupon
1278. AfpawRulky
22.05.18
23:34
casinos <a href="https://onlicasinoaussi24.com/#">tangiers casino</a> winward casino https://onlicasinoaussi24.com/# - cashman casino
1277. AnbjuRulky
22.05.18
23:23
online casino games <a href="https://onlinecasino24.us.com/#">casino games</a> online casino games | https://onlinecasino24.us.com/# - casino slots
1276. AksinRulky
22.05.18
22:25
https://onlinecasinoaus24.com/# - star casino https://onlinecasinoaus24.com/# - casinos https://onlinecasinoaus24.com/# - casino
<a href="https://onlinecasinoaus24.com/#">crown casino perth</a> <a href="https://onlinecasinoaus24.com/#">rich casino</a> <a href="https://onlinecasinoaus24.com/#">fair go casino</a>
<a href=" https://onlinecasinoaus24.com/# ">star casino gold coast</a>
1275. AiemaRulky
22.05.18
22:23
jupiters casino <a href="https://onlinecasinoaussie24.com/#">online casino australia</a> online casino australia | https://onlinecasinoaussie24.com/# - wrest point casino
1274. AbjjiRulky
22.05.18
22:09
https://ausonlinecasino.com/# - crown casino perth https://ausonlinecasino.com/# - star casino sydney https://ausonlinecasino.com/# - online casino australia
<a href="https://ausonlinecasino.com/#">casino games</a> <a href="https://ausonlinecasino.com/#">rich casino</a> <a href="https://ausonlinecasino.com/#">black diamond casino</a>
<a href=" https://ausonlinecasino.com/# ">casino australia</a>
1273. CnxulRulky
22.05.18
21:59
phentermine hcl <a href="https://phentermine375rx.com/#">phentermine online</a> diet pills phentermine | https://phentermine375rx.com/# - phentermine hcl
1272. DybncRulky
22.05.18
21:23
phentermine <a href="https://phentermine375mgg.com/#">what is phentermine</a> buy phentermine | https://phentermine375mgg.com/# - phentermine 37.5 mexico pharmacy
1271. QtnixRulky
22.05.18
20:59
phentermine online <a href="https://onlinephenterminepills.com/#">phentermine 37.5 mg</a> side effects of phentermine | https://onlinephenterminepills.com/# - phentermine coupon
1270. BhfrdRulky
22.05.18
20:48
phentermine weight loss <a href="https://phentermine24rx.com/#">phentermine coupon</a> phentermine weight loss | https://phentermine24rx.com/# - interactions for phentermine
1269. EsprtRulky
22.05.18
20:08
https://onlinecasino2018.us.org/# - real money casino https://onlinecasino2018.us.org/# - online casinos https://onlinecasino2018.us.org/# - casino real money
<a href="https://onlinecasino2018.us.org/#">online casino games</a> <a href="https://onlinecasino2018.us.org/#">online casino games</a> <a href="https://onlinecasino2018.us.org/#">online casino real money</a>
<a href=" https://onlinecasino2018.us.org/# ">online casino real money</a>
1268. AhwleRulky
22.05.18
19:56
diet pills phentermine <a href="https://onlinephenterminepills.com/#">interactions for phentermine</a> phentermine 37.5 | https://onlinephenterminepills.com/# - phentermine diet pills
1267. AlrfvRulky
22.05.18
19:53
https://onlinecasinoinus.com/# - casino online https://onlinecasinoinus.com/# - casino play https://onlinecasinoinus.com/# - online casinos
<a href="https://onlinecasinoinus.com/#">online casino real money</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">casino online</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">casino slots</a>
<a href=" https://onlinecasinoinus.com/# ">casino play</a>
1266. AtumbRulky
22.05.18
19:53
casino slots <a href="https://onlinecasinoplay24.com/#">casino games</a> online casino real money | https://onlinecasinoplay24.com/# - casino games
1265. AdjalRulky
22.05.18
19:43
online casino <a href="https://onlinecasinomansion24.com/#">casino play</a> online casino real money | https://onlinecasinomansion24.com/# - casino play
1264. EqwqeRulky
22.05.18
19:35
online casinos <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/#">real money casino</a> online casino real money | https://onlinecasinoplay.us.org/# - casino bonus
1263. AegqcRulky
22.05.18
19:26
phentermine coupon <a href="https://onlinephentermine24.com/#">phentermine reviews</a> phentermine diet pills | https://onlinephentermine24.com/# - phentermine 37.5 without doctor prescription
1262. AnocuRulky
22.05.18
19:23
online casinos <a href="https://onlinecasino24.us.com/#">casino play</a> casino play | https://onlinecasino24.us.com/# - online casino
1261. AxbjfRulky
22.05.18
19:17
https://aussieonlinecasinoplay.com/# - cashman casino https://aussieonlinecasinoplay.com/# - casino moons https://aussieonlinecasinoplay.com/# - star casino
<a href="https://aussieonlinecasinoplay.com/#">treasury casino</a> <a href="https://aussieonlinecasinoplay.com/#">emu casino</a> <a href="https://aussieonlinecasinoplay.com/#">star casino</a>
<a href=" https://aussieonlinecasinoplay.com/# ">crown casino</a>
1260. AerdqRulky
22.05.18
19:11
tramadol 50 mg <a href="https://buytramadolhcl.com/#">tramadol 100mg</a> tramadol without written prescription https://buytramadolhcl.com/# - tramadol hcl
1259. AdmmkRulky
22.05.18
19:11
https://onlinetramadolhcl.com/# - ultram 50 mg https://onlinetramadolhcl.com/# - tramadol hydrochloride https://onlinetramadolhcl.com/# - tramadol opioid
<a href="https://onlinetramadolhcl.com/#">tramadol overnight 180</a> <a href="https://onlinetramadolhcl.com/#">tramadol hcl 50 mg</a> <a href="https://onlinetramadolhcl.com/#">tramadol hydrochloride</a>
<a href=" https://onlinetramadolhcl.com/# ">tramadol 100mg</a>
1258. AmtfvRulky
22.05.18
19:03
adelaide casino <a href="https://onlinecasinoauss24.com/#">casino moons</a> adelaide casino https://onlinecasinoauss24.com/# - star casino gold coast
1257. AalobRulky
22.05.18
18:59
casino moons <a href="https://onlicasinoaussi24.com/#">casino moons</a> star casino sydney https://onlicasinoaussi24.com/# - casino online
1256. BalkdRulky
22.05.18
18:48
phentermine 37.5 <a href="https://phentermine24.com/#">phentermine for weight loss</a> interactions for phentermine | https://phentermine24.com/# - warnings for phentermine
1255. AsiveRulky
22.05.18
16:23
casino bonus <a href="https://onlinecasinomansion24.com/#">online casinos</a> online casino games | https://onlinecasinomansion24.com/# - casino play
1254. QmxxkRulky
22.05.18
16:20
warnings for phentermine <a href="https://onlinephenterminepills.com/#">phentermine diet pills</a> phentermine online | https://onlinephenterminepills.com/# - phentermine 37.5 mg
1253. DanagRulky
22.05.18
16:18
warnings for phentermine <a href="https://phentermine375mgg.com/#">phentermine online</a> phentermine 37.5 without doctor prescription | https://phentermine375mgg.com/# - phentermine side effects
1252. AfjqaRulky
22.05.18
16:09
best online casino <a href="https://onlinecasinoplay24.com/#">online casino real money</a> casino real money | https://onlinecasinoplay24.com/# - casino games
1251. BngkhRulky
22.05.18
16:00
phentermine diet pills <a href="https://phentermine24rx.com/#">phentermine</a> phentermine weight loss | https://phentermine24rx.com/# - phentermine 37.5 without doctor prescription
1250. AjcmjRulky
22.05.18
15:44
https://ausonlinecasino.com/# - raging bull casino https://ausonlinecasino.com/# - casino games https://ausonlinecasino.com/# - crown casino melbourne
<a href="https://ausonlinecasino.com/#">emu casino</a> <a href="https://ausonlinecasino.com/#">fair go casino login</a> <a href="https://ausonlinecasino.com/#">online casino</a>
<a href=" https://ausonlinecasino.com/# ">treasury casino</a>
1249. ZjersRulky
22.05.18
15:43
warnings for phentermine <a href="https:/phentermine24.com/#">side effects for phentermine</a> phentermine online | https:/phentermine24.com/# - what is phentermine
1248. CvxibRulky
22.05.18
15:42
phentermine 37.5 mexico pharmacy <a href="https://phentermine375rx.com/#">phentermine 37.5 mexico pharmacy</a> phentermine coupon | https://phentermine375rx.com/# - phentermine hcl
1247. EbecgRulky
22.05.18
15:38
https://onlinecasino2018.us.org/# - casino slots https://onlinecasino2018.us.org/# - casino bonus https://onlinecasino2018.us.org/# - casino real money
<a href="https://onlinecasino2018.us.org/#">online casinos</a> <a href="https://onlinecasino2018.us.org/#">online casino real money</a> <a href="https://onlinecasino2018.us.org/#">casino play</a>
<a href=" https://onlinecasino2018.us.org/# ">casino real money</a>
1246. AyitbRulky
22.05.18
15:32
https://onlinecasinoaus24.com/# - treasury casino https://onlinecasinoaus24.com/# - crown casino https://onlinecasinoaus24.com/# - wrest point casino
<a href="https://onlinecasinoaus24.com/#">emu casino</a> <a href="https://onlinecasinoaus24.com/#">jupiters casino</a> <a href="https://onlinecasinoaus24.com/#">tangiers casino login</a>
<a href=" https://onlinecasinoaus24.com/# ">cashman casino</a>
1245. AifhxRulky
22.05.18
15:08
phentermine for weight loss <a href="https://onlinephenterminepills.com/#">phentermine 37.5 mexico pharmacy</a> phentermine | https://onlinephenterminepills.com/# - what is phentermine
1244. AxrxuRulky
22.05.18
14:47
side effects for phentermine <a href="https://onlinephentermine24.com/#">phentermine 37.5 without doctor prescription</a> interactions for phentermine | https://onlinephentermine24.com/# - phentermine diet pills
1243. AbjxrRulky
22.05.18
14:27
casino bonus <a href="https://onlinecasino24.us.com/#">online casino real money</a> casino real money | https://onlinecasino24.us.com/# - real money casino
1242. AgmciRulky
22.05.18
14:26
star casino sydney <a href="https://onlicasinoaussi24.com/#">jupiters casino gold coast</a> crown casino perth https://onlicasinoaussi24.com/# - fair go casino
1241. AikddRulky
22.05.18
14:18
https://aussieonlinecasinoplay.com/# - crown casino https://aussieonlinecasinoplay.com/# - jupiters casino gold coast https://aussieonlinecasinoplay.com/# - fair go casino login
<a href="https://aussieonlinecasinoplay.com/#">online casino</a> <a href="https://aussieonlinecasinoplay.com/#">crown casino perth</a> <a href="https://aussieonlinecasinoplay.com/#">jupiters casino gold coast</a>
<a href=" https://aussieonlinecasinoplay.com/# ">raging bull casino</a>
1240. AmxmkRulky
22.05.18
14:17
wrest point casino <a href="https://onlinecasinoauss24.com/#">black diamond casino</a> rich casino https://onlinecasinoauss24.com/# - star casino gold coast
1239. BoinxRulky
22.05.18
13:36
interactions for phentermine <a href="https://phentermine24.com/#">buy phentermine 37 5 online</a> phentermine side effects | https://phentermine24.com/# - warnings for phentermine
1238. EingtRulky
22.05.18
13:04
casino games <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/#">online casino real money</a> online casino | https://onlinecasinoplay.us.org/# - real money casino
1237. AdnaaRulky
22.05.18
12:33
tramadol hcl 50 mg <a href="https://buytramadolhcl.com/#">buy tramadol online</a> how to get bottom tramadol online https://buytramadolhcl.com/# - tramadol medication
1236. AjfgrRulky
22.05.18
12:33
https://onlinetramadolhcl.com/# - tramadol 50mg https://onlinetramadolhcl.com/# - tramadol without written prescription https://onlinetramadolhcl.com/# - tramadol online mail order pharmacies
<a href="https://onlinetramadolhcl.com/#">how to get bottom tramadol online</a> <a href="https://onlinetramadolhcl.com/#">tramadol 50 mg</a> <a href="https://onlinetramadolhcl.com/#">how to get bottom tramadol online</a>
<a href=" https://onlinetramadolhcl.com/# ">painkillers online with next day delivery</a>
1235. AlglkRulky
22.05.18
12:11
best online casino <a href="https://onlinecasinoplay24.com/#">online casino games</a> online casino real money | https://onlinecasinoplay24.com/# - real money casino
1234. AeyneRulky
22.05.18
12:11
casino games <a href="https://onlinecasinomansion24.com/#">casino slots</a> casino real money | https://onlinecasinomansion24.com/# - casino play
1233. AlkyfRulky
22.05.18
11:59
tramadol withdrawal <a href="https://onlinetramadol24.com/#">tramadol overnight 180</a> tramadol acetaminophen https://onlinetramadol24.com/# - how to get bottom tramadol online
1232. QsoqcRulky
22.05.18
11:39
phentermine 37.5 <a href="https://onlinephenterminepills.com/#">phentermine 37.5 mexico pharmacy</a> buy phentermine 37 5 online | https://onlinephenterminepills.com/# - side effects of phentermine
1231. AwedmRulky
22.05.18
11:22
https://onlinecasinoinus.com/# - casino slots https://onlinecasinoinus.com/# - online casino real money https://onlinecasinoinus.com/# - casino online
<a href="https://onlinecasinoinus.com/#">online casino games</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">best online casino</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">casino slots</a>
<a href=" https://onlinecasinoinus.com/# ">real money casino</a>
1230. BrqcrRulky
22.05.18
11:22
phentermine online <a href="https://phentermine24rx.com/#">phentermine hcl</a> interactions for phentermine | https://phentermine24rx.com/# - phentermine reviews
1229. DytvzRulky
22.05.18
11:09
phentermine online <a href="https://phentermine375mgg.com/#">phentermine 37.5</a> phentermine reviews | https://phentermine375mgg.com/# - phentermine diet pills
1228. ZnzxmRulky
22.05.18
11:07
phentermine diet pills <a href="https:/phentermine24.com/#">phentermine diet pills</a> phentermine coupon | https:/phentermine24.com/# - phentermine 37.5 mexico pharmacy
1227. AnyvjRulky
22.05.18
10:42
ignition casino <a href="https://onlinecasinosec.com/#">online casino slots no download</a> gsn casino | https://onlinecasinosec.com/# - best online casinos
1226. ArisfRulky
22.05.18
10:13
what is phentermine <a href="https://onlinephenterminepills.com/#">phentermine reviews</a> phentermine for weight loss | https://onlinephenterminepills.com/# - phentermine diet pills
1225. AmvymRulky
22.05.18
10:01
phentermine reviews <a href="https://onlinephentermine24.com/#">warnings for phentermine</a> phentermine 37.5 | https://onlinephentermine24.com/# - interactions for phentermine
1224. AhsnwRulky
22.05.18
09:50
doubledown casino <a href="https://onlicasinoaussi24.com/#">adelaide casino</a> treasury casino https://onlicasinoaussi24.com/# - star casino gold coast
1223. AfgtnRulky
22.05.18
09:44
https://aussieonlinecasinoplay.com/# - crown casino perth https://aussieonlinecasinoplay.com/# - online casino https://aussieonlinecasinoplay.com/# - aol games casino
<a href="https://aussieonlinecasinoplay.com/#">casinos</a> <a href="https://aussieonlinecasinoplay.com/#">star casino gold coast</a> <a href="https://aussieonlinecasinoplay.com/#">casino mate</a>
<a href=" https://aussieonlinecasinoplay.com/# ">adelaide casino</a>
1222. EvsfkRulky
22.05.18
09:37
choctaw casino <a href="https://onlinecasino100slots.com/#">prairie meadows casino</a> best online casinos | https://onlinecasino100slots.com/# - stn play online casino
1221. CdsynRulky
22.05.18
09:31
phentermine side effects <a href="https://phentermine375rx.com/#">phentermine 37.5</a> phentermine 37.5 | https://phentermine375rx.com/# - phentermine side effects
1220. AmuheRulky
22.05.18
09:27
emu casino <a href="https://onlinecasinoauss24.com/#">crown casino</a> aol games casino https://onlinecasinoauss24.com/# - casino
1219. AblkmRulky
22.05.18
08:59
online casino slots <a href="https://myonlinecasino24.com/#">usa online casino</a> casino bonus | https://myonlinecasino24.com/# - gsn casino
1218. AdgkgRulky
22.05.18
08:56
casino games <a href="https://onlinecasinolike.com/#">slots for real money</a> online casino games | https://onlinecasinolike.com/# - usa online casino
1217. BfbzbRulky
22.05.18
08:38
phentermine side effects <a href="https://phentermine24.com/#">interactions for phentermine</a> phentermine | https://phentermine24.com/# - side effects for phentermine
1216. AsqebRulky
22.05.18
08:23
https://ausonlinecasino.com/# - winward casino https://ausonlinecasino.com/# - adelaide casino https://ausonlinecasino.com/# - star casino sydney
<a href="https://ausonlinecasino.com/#">online casino</a> <a href="https://ausonlinecasino.com/#">crown casino melbourne</a> <a href="https://ausonlinecasino.com/#">joe fortune casino</a>
<a href=" https://ausonlinecasino.com/# ">raging bull casino</a>
1215. AgoyvRulky
22.05.18
08:23
https://onlinecasinoaus24.com/# - rich casino https://onlinecasinoaus24.com/# - casinos https://onlinecasinoaus24.com/# - fair go casino
<a href="https://onlinecasinoaus24.com/#">jupiters casino</a> <a href="https://onlinecasinoaus24.com/#">casino</a> <a href="https://onlinecasinoaus24.com/#">rich casino</a>
<a href=" https://onlinecasinoaus24.com/# ">rich casino</a>
1214. AcjcpRulky
22.05.18
07:49
jackpot party casino facebook <a href="https://onlinecasinosec.com/#">doubledown casino</a> playmgm nj casino online | https://onlinecasinosec.com/# - sugarhouse casino online
1213. AmcioRulky
22.05.18
07:26
tramadol 50 mg tablet <a href="https://buytramadolhcl.com/#">buy tramadol</a> ultram tramadol https://buytramadolhcl.com/# - tramadol hydrochloride
1212. QkpggRulky
22.05.18
07:04
side effects for phentermine <a href="https://onlinephenterminepills.com/#">phentermine coupon</a> phentermine 37.5 | https://onlinephenterminepills.com/# - phentermine side effects
1211. AubuhRulky
22.05.18
07:03
tramadol online mail order pharmacies <a href="https://onlinetramadol24.com/#">how to get bottom tramadol online</a> tramadol withdrawal https://onlinetramadol24.com/# - tramadol overnight 180
1210. BafpfRulky
22.05.18
06:49
phentermine for weight loss <a href="https://phentermine24rx.com/#">phentermine 37.5 without doctor prescription</a> warnings for phentermine | https://phentermine24rx.com/# - warnings for phentermine
1209. EnizzRulky
22.05.18
06:36
parx casino <a href="https://onlinecasino100slots.com/#">real casino slots on facebook</a> resorts online casino nj | https://onlinecasino100slots.com/# - slots for real money
1208. ZzzlqRulky
22.05.18
06:29
diet pills phentermine <a href="https:/phentermine24.com/#">side effects for phentermine</a> interactions for phentermine | https:/phentermine24.com/# - phentermine coupon
1207. AufzzRulky
22.05.18
06:08
casino bonus <a href="https://onlinecasinolike.com/#">slots for real money</a> free online casino slots | https://onlinecasinolike.com/# - best online casino
1206. AxuegRulky
22.05.18
06:07
casino online <a href="https://myonlinecasino24.com/#">gsn casino slots</a> online casino | https://myonlinecasino24.com/# - real money casino
1205. DfdmpRulky
22.05.18
06:04
phentermine side effects <a href="https://phentermine375mgg.com/#">phentermine diet pills</a> what is phentermine | https://phentermine375mgg.com/# - buy phentermine 37 5 online
1204. AtxbkRulky
22.05.18
05:24
phentermine hcl <a href="https://onlinephentermine24.com/#">warnings for phentermine</a> phentermine diet pills | https://onlinephentermine24.com/# - phentermine online
1203. AmdgvRulky
22.05.18
05:23
phentermine reviews <a href="https://onlinephenterminepills.com/#">interactions for phentermine</a> phentermine 37.5 mexico pharmacy | https://onlinephenterminepills.com/# - phentermine 37.5 mexico pharmacy
1202. AehwrRulky
22.05.18
05:14
casino moons <a href="https://onlicasinoaussi24.com/#">black diamond casino</a> star casino https://onlicasinoaussi24.com/# - adelaide casino
1201. AitlpRulky
22.05.18
05:01
crown casino perth <a href="https://onlinecasinoaussie24.com/#">fair go casino login</a> online casino australia | https://onlinecasinoaussie24.com/# - jupiters casino gold coast
1200. AiemcRulky
22.05.18
04:49
online casino reviews <a href="https://onlinecasinosec.com/#">bovada casino</a> ignition casino | https://onlinecasinosec.com/# - vegas casino games
1199. AowvlRulky
22.05.18
04:38
mongoose casino <a href="https://onlinecasinoauss24.com/#">joe fortune casino</a> raging bull casino https://onlinecasinoauss24.com/# - crown casino perth
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 

0.0857